Byalaget

Byalaget

Byamännen samlades förr under asken i gamla byn. ”Haffa” tag i någon inbiten Holmejabo som kan ta med dig upp och studera resterna av detta en gång pampiga träd. Sedan några år står det en ny by-ask planterad i centrum av byn, vid lekplatsen.

Byastämman brukar hållas i Holmeja IS´s klubblokal. Här väljer vi in nya ledamöter i Byalaget och går igenom vad som hänt i byn under året, allt under gemytliga former.

Årets byalag ser ut som följer:

Ålderman

Vice Ålderman

Präntare

Vice Präntare

Skattmästare

Vice Skattmästare

Ledamot

Ledamot

Ingrid Malmberg

Jane Strömberg

Kerstin Kaunitz

Cecilia Örnestam

Katarina Bergman

Anna Göransson

Rickard Nilsson

Rose Strömberg

070-7132678

070-6452430

073-7081335

073-5245768

070-9408941

070-4914522

070-5481129     

076-6323499

 

Protokoll från Holmeja Byalags årsmöte fredagen den 5:e april 2019

 

Närvarande ur styrelsen: Ingrid Malmberg, Jane Strömberg, Rose Strömberg, Rickard Nilsson, Katarina Bergman , Cecilia Örnestam och Kerstin Kaunitz. Utöver styrelsen deltog 11 medlemmar.

                                     

 1. Ålderman Ingrid Malmberg hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppet.
 2. Som mötesledare valdes Ingrid Malmberg och som präntare valdes Kerstin Kaunitz.
 3. Morgan Persson valdes att justera protokollet.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Stämman är utlyst i laga ordning.
 6. Skattmästarens berättelse gicks igenom och godkändes.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs för åhörarna och lades till handlingarna.
 8. Revisorns berättelse.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 10. Följande styrelseledamöter omvaldes: Ingrid Malmberg, Cecilia Örnestam och Rickard Nilsson. Anna Göransson blev nyinvald. Katarina Bergman, Jane Strömberg, Rose Strömberg och Kerstin Kaunitz sitter kvar.
 11. Mia Jönsson valdes till revisor för 1 år.
 12. Nicklas Bergman valdes till revisorssuppleant för 1 år.
 13. Till valberedningen valdes Arne Thorlund och Stein Forsberg.
 14. Medlemsavgiften förblir oförändrad, 50 kr per år och hushåll.
 15. Under punkterna ”Byalagets verksamhet”, Förslag på aktiviteter 2019 samt ”Övrigt” kom följande upp: Hur stort är intresset för att använda bastun efter en eventuell renovering? Vinprovning/ ölprovning. Byavandring. Utflykt. Kurs om mobiltelefoner. Holmejaruset. Loppis i gatorna.
 16. Åldermannen tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter mötet serverades kaffe och våfflor.

Präntare:                                                       Justerare

  --------------------------------                ------------------------------------

  Kerstin Kaunitz                                      Morgan Persson